Prokofiev: Gambler

 • CD

Prokofiev: Gambler

 • Disc number in the directory: MEL CD 1001271
 • Recorded: 1966
 • Release: 2007
Buy

Track list

 • 1 The Gambler, Act I, Overture and Scene 1: "By What Words..."
  Gennady Rozhdestvensky, Gennady Troitsky, Nina Polyakova, Vladimir Makhov, Tamara Antipova, Andrei Sokolov, Boris Dobrin, Anna Matyusina, Vladimir Tsarsky, Ivan Petukhov, Ivan Budrin, Aleksei Korolyov, Igor Kartavenko, Aleksei Usmanov, Alexander Tkachenko, Andrei Blagov, Klara Kadinskaya, Valentina Budareva, Olga Vakhrusheva, Tamara Medvedeva, Nina Zaborskikh, Matvei Matveev, Yury Elnikov, Yury Pribegin, Sergei Yakovenko, Dmitry Tkachuk, All-Union Radio Opera Choir, All-Union Radio Symphony Orchestra (Sergei Prokofiev - Sergei Prokofiev, Fyodor Dostoyevsky)
  1:54
 • 2 The Gambler, Act I, Scene 2: "Here Is the Telegram"
  Gennady Rozhdestvensky, Gennady Troitsky, Nina Polyakova, Vladimir Makhov, Tamara Antipova, Andrei Sokolov, Boris Dobrin, Anna Matyusina, Vladimir Tsarsky, Ivan Petukhov, Ivan Budrin, Aleksei Korolyov, Igor Kartavenko, Aleksei Usmanov, Alexander Tkachenko, Andrei Blagov, Klara Kadinskaya, Valentina Budareva, Olga Vakhrusheva, Tamara Medvedeva, Nina Zaborskikh, Matvei Matveev, Yury Elnikov, Yury Pribegin, Sergei Yakovenko, Dmitry Tkachuk, All-Union Radio Opera Choir, All-Union Radio Symphony Orchestra (Sergei Prokofiev - Sergei Prokofiev, Fyodor Dostoyevsky)
  6:04
 • 3 The Gambler, Act I, Scene 3: "'How Splendid! A Miracle!"
  Gennady Rozhdestvensky, Gennady Troitsky, Nina Polyakova, Vladimir Makhov, Tamara Antipova, Andrei Sokolov, Boris Dobrin, Anna Matyusina, Vladimir Tsarsky, Ivan Petukhov, Ivan Budrin, Aleksei Korolyov, Igor Kartavenko, Aleksei Usmanov, Alexander Tkachenko, Andrei Blagov, Klara Kadinskaya, Valentina Budareva, Olga Vakhrusheva, Tamara Medvedeva, Nina Zaborskikh, Matvei Matveev, Yury Elnikov, Yury Pribegin, Sergei Yakovenko, Dmitry Tkachuk, All-Union Radio Opera Choir, All-Union Radio Symphony Orchestra (Sergei Prokofiev - Sergei Prokofiev, Fyodor Dostoyevsky)
  8:48
 • 4 The Gambler, Act I, Scene 4: "I am Very Obliged to You"
  Gennady Rozhdestvensky, Gennady Troitsky, Nina Polyakova, Vladimir Makhov, Tamara Antipova, Andrei Sokolov, Boris Dobrin, Anna Matyusina, Vladimir Tsarsky, Ivan Petukhov, Ivan Budrin, Aleksei Korolyov, Igor Kartavenko, Aleksei Usmanov, Alexander Tkachenko, Andrei Blagov, Klara Kadinskaya, Valentina Budareva, Olga Vakhrusheva, Tamara Medvedeva, Nina Zaborskikh, Matvei Matveev, Yury Elnikov, Yury Pribegin, Sergei Yakovenko, Dmitry Tkachuk, All-Union Radio Opera Choir, All-Union Radio Symphony Orchestra (Sergei Prokofiev - Sergei Prokofiev, Fyodor Dostoyevsky)
  4:58
 • 5 The Gambler, Act I, Scene 5: "Madame la Baronne"
  Gennady Rozhdestvensky, Gennady Troitsky, Nina Polyakova, Vladimir Makhov, Tamara Antipova, Andrei Sokolov, Boris Dobrin, Anna Matyusina, Vladimir Tsarsky, Ivan Petukhov, Ivan Budrin, Aleksei Korolyov, Igor Kartavenko, Aleksei Usmanov, Alexander Tkachenko, Andrei Blagov, Klara Kadinskaya, Valentina Budareva, Olga Vakhrusheva, Tamara Medvedeva, Nina Zaborskikh, Matvei Matveev, Yury Elnikov, Yury Pribegin, Sergei Yakovenko, Dmitry Tkachuk, All-Union Radio Opera Choir, All-Union Radio Symphony Orchestra (Sergei Prokofiev - Sergei Prokofiev, Fyodor Dostoyevsky)
  1:06
 • 6 The Gambler, Act II, Scene 1: "Dear Sir"
  Gennady Rozhdestvensky, Gennady Troitsky, Nina Polyakova, Vladimir Makhov, Tamara Antipova, Andrei Sokolov, Boris Dobrin, Anna Matyusina, Vladimir Tsarsky, Ivan Petukhov, Ivan Budrin, Aleksei Korolyov, Igor Kartavenko, Aleksei Usmanov, Alexander Tkachenko, Andrei Blagov, Klara Kadinskaya, Valentina Budareva, Olga Vakhrusheva, Tamara Medvedeva, Nina Zaborskikh, Matvei Matveev, Yury Elnikov, Yury Pribegin, Sergei Yakovenko, Dmitry Tkachuk, All-Union Radio Opera Choir, All-Union Radio Symphony Orchestra (Sergei Prokofiev - Sergei Prokofiev, Fyodor Dostoyevsky)
  10:00
 • 7 The Gambler, Act II, Scene 2: "Mister Astley! I Was Going to You"
  Gennady Rozhdestvensky, Gennady Troitsky, Nina Polyakova, Vladimir Makhov, Tamara Antipova, Andrei Sokolov, Boris Dobrin, Anna Matyusina, Vladimir Tsarsky, Ivan Petukhov, Ivan Budrin, Aleksei Korolyov, Igor Kartavenko, Aleksei Usmanov, Alexander Tkachenko, Andrei Blagov, Klara Kadinskaya, Valentina Budareva, Olga Vakhrusheva, Tamara Medvedeva, Nina Zaborskikh, Matvei Matveev, Yury Elnikov, Yury Pribegin, Sergei Yakovenko, Dmitry Tkachuk, All-Union Radio Opera Choir, All-Union Radio Symphony Orchestra (Sergei Prokofiev - Sergei Prokofiev, Fyodor Dostoyevsky)
  6:11
 • 8 The Gambler, Act II, Scene 3: " I Have Come to You on Business"
  Gennady Rozhdestvensky, Gennady Troitsky, Nina Polyakova, Vladimir Makhov, Tamara Antipova, Andrei Sokolov, Boris Dobrin, Anna Matyusina, Vladimir Tsarsky, Ivan Petukhov, Ivan Budrin, Aleksei Korolyov, Igor Kartavenko, Aleksei Usmanov, Alexander Tkachenko, Andrei Blagov, Klara Kadinskaya, Valentina Budareva, Olga Vakhrusheva, Tamara Medvedeva, Nina Zaborskikh, Matvei Matveev, Yury Elnikov, Yury Pribegin, Sergei Yakovenko, Dmitry Tkachuk, All-Union Radio Opera Choir, All-Union Radio Symphony Orchestra (Sergei Prokofiev - Sergei Prokofiev, Fyodor Dostoyevsky)
  7:00
 • 9 The Gambler, Act II, Scene 4: "Marquis !.."
  Gennady Rozhdestvensky, Gennady Troitsky, Nina Polyakova, Vladimir Makhov, Tamara Antipova, Andrei Sokolov, Boris Dobrin, Anna Matyusina, Vladimir Tsarsky, Ivan Petukhov, Ivan Budrin, Aleksei Korolyov, Igor Kartavenko, Aleksei Usmanov, Alexander Tkachenko, Andrei Blagov, Klara Kadinskaya, Valentina Budareva, Olga Vakhrusheva, Tamara Medvedeva, Nina Zaborskikh, Matvei Matveev, Yury Elnikov, Yury Pribegin, Sergei Yakovenko, Dmitry Tkachuk, All-Union Radio Opera Choir, All-Union Radio Symphony Orchestra (Sergei Prokofiev - Sergei Prokofiev, Fyodor Dostoyevsky)
  1:06
 • 10 The Gambler, Act II, Scene 5: "By the Evening..." He Will Die"
  Gennady Rozhdestvensky, Gennady Troitsky, Nina Polyakova, Vladimir Makhov, Tamara Antipova, Andrei Sokolov, Boris Dobrin, Anna Matyusina, Vladimir Tsarsky, Ivan Petukhov, Ivan Budrin, Aleksei Korolyov, Igor Kartavenko, Aleksei Usmanov, Alexander Tkachenko, Andrei Blagov, Klara Kadinskaya, Valentina Budareva, Olga Vakhrusheva, Tamara Medvedeva, Nina Zaborskikh, Matvei Matveev, Yury Elnikov, Yury Pribegin, Sergei Yakovenko, Dmitry Tkachuk, All-Union Radio Opera Choir, All-Union Radio Symphony Orchestra (Sergei Prokofiev - Sergei Prokofiev, Fyodor Dostoyevsky)
  11:36
 • 11 The Gambler, Act III, Scene 1: "And the Old Woman Is Still Playing"
  Gennady Rozhdestvensky, Gennady Troitsky, Nina Polyakova, Vladimir Makhov, Tamara Antipova, Andrei Sokolov, Boris Dobrin, Anna Matyusina, Vladimir Tsarsky, Ivan Petukhov, Ivan Budrin, Aleksei Korolyov, Igor Kartavenko, Aleksei Usmanov, Alexander Tkachenko, Andrei Blagov, Klara Kadinskaya, Valentina Budareva, Olga Vakhrusheva, Tamara Medvedeva, Nina Zaborskikh, Matvei Matveev, Yury Elnikov, Yury Pribegin, Sergei Yakovenko, Dmitry Tkachuk, All-Union Radio Opera Choir, All-Union Radio Symphony Orchestra (Sergei Prokofiev - Sergei Prokofiev, Fyodor Dostoyevsky)
  3:08
 • 12 The Gambler, Act III, Scene 2: "So, What's the Trouble Now, the Grandam"
  Gennady Rozhdestvensky, Gennady Troitsky, Nina Polyakova, Vladimir Makhov, Tamara Antipova, Andrei Sokolov, Boris Dobrin, Anna Matyusina, Vladimir Tsarsky, Ivan Petukhov, Ivan Budrin, Aleksei Korolyov, Igor Kartavenko, Aleksei Usmanov, Alexander Tkachenko, Andrei Blagov, Klara Kadinskaya, Valentina Budareva, Olga Vakhrusheva, Tamara Medvedeva, Nina Zaborskikh, Matvei Matveev, Yury Elnikov, Yury Pribegin, Sergei Yakovenko, Dmitry Tkachuk, All-Union Radio Opera Choir, All-Union Radio Symphony Orchestra (Sergei Prokofiev - Sergei Prokofiev, Fyodor Dostoyevsky)
  3:06
 • 13 The Gambler, Act III, Scene 3: "Aleksei Ivanovich! Aleksei Ivanovich!"
  Gennady Rozhdestvensky, Gennady Troitsky, Nina Polyakova, Vladimir Makhov, Tamara Antipova, Andrei Sokolov, Boris Dobrin, Anna Matyusina, Vladimir Tsarsky, Ivan Petukhov, Ivan Budrin, Aleksei Korolyov, Igor Kartavenko, Aleksei Usmanov, Alexander Tkachenko, Andrei Blagov, Klara Kadinskaya, Valentina Budareva, Olga Vakhrusheva, Tamara Medvedeva, Nina Zaborskikh, Matvei Matveev, Yury Elnikov, Yury Pribegin, Sergei Yakovenko, Dmitry Tkachuk, All-Union Radio Opera Choir, All-Union Radio Symphony Orchestra (Sergei Prokofiev - Sergei Prokofiev, Fyodor Dostoyevsky)
  5:38
 • 14 The Gambler, Act III, Scene 4: "Oh, Yes, the Outcome Is Close"
  Gennady Rozhdestvensky, Gennady Troitsky, Nina Polyakova, Vladimir Makhov, Tamara Antipova, Andrei Sokolov, Boris Dobrin, Anna Matyusina, Vladimir Tsarsky, Ivan Petukhov, Ivan Budrin, Aleksei Korolyov, Igor Kartavenko, Aleksei Usmanov, Alexander Tkachenko, Andrei Blagov, Klara Kadinskaya, Valentina Budareva, Olga Vakhrusheva, Tamara Medvedeva, Nina Zaborskikh, Matvei Matveev, Yury Elnikov, Yury Pribegin, Sergei Yakovenko, Dmitry Tkachuk, All-Union Radio Opera Choir, All-Union Radio Symphony Orchestra (Sergei Prokofiev - Sergei Prokofiev, Fyodor Dostoyevsky)
  2:27
 • 15 The Gambler, Act III, Scene 5: "Why Do You Shout?"
  Gennady Rozhdestvensky, Gennady Troitsky, Nina Polyakova, Vladimir Makhov, Tamara Antipova, Andrei Sokolov, Boris Dobrin, Anna Matyusina, Vladimir Tsarsky, Ivan Petukhov, Ivan Budrin, Aleksei Korolyov, Igor Kartavenko, Aleksei Usmanov, Alexander Tkachenko, Andrei Blagov, Klara Kadinskaya, Valentina Budareva, Olga Vakhrusheva, Tamara Medvedeva, Nina Zaborskikh, Matvei Matveev, Yury Elnikov, Yury Pribegin, Sergei Yakovenko, Dmitry Tkachuk, All-Union Radio Opera Choir, All-Union Radio Symphony Orchestra (Sergei Prokofiev - Sergei Prokofiev, Fyodor Dostoyevsky)
  2:04
 • 16 The Gambler, Act III, Scene 6: "Nice to See You, Aleksei Ivanovich"
  Gennady Rozhdestvensky, Gennady Troitsky, Nina Polyakova, Vladimir Makhov, Tamara Antipova, Andrei Sokolov, Boris Dobrin, Anna Matyusina, Vladimir Tsarsky, Ivan Petukhov, Ivan Budrin, Aleksei Korolyov, Igor Kartavenko, Aleksei Usmanov, Alexander Tkachenko, Andrei Blagov, Klara Kadinskaya, Valentina Budareva, Olga Vakhrusheva, Tamara Medvedeva, Nina Zaborskikh, Matvei Matveev, Yury Elnikov, Yury Pribegin, Sergei Yakovenko, Dmitry Tkachuk, All-Union Radio Opera Choir, All-Union Radio Symphony Orchestra (Sergei Prokofiev - Sergei Prokofiev, Fyodor Dostoyevsky)
  6:04
 • 17 The Gambler, Act III, Scene 7: "What Are You Doing Hovering Around?"
  Gennady Rozhdestvensky, Gennady Troitsky, Nina Polyakova, Vladimir Makhov, Tamara Antipova, Andrei Sokolov, Boris Dobrin, Anna Matyusina, Vladimir Tsarsky, Ivan Petukhov, Ivan Budrin, Aleksei Korolyov, Igor Kartavenko, Aleksei Usmanov, Alexander Tkachenko, Andrei Blagov, Klara Kadinskaya, Valentina Budareva, Olga Vakhrusheva, Tamara Medvedeva, Nina Zaborskikh, Matvei Matveev, Yury Elnikov, Yury Pribegin, Sergei Yakovenko, Dmitry Tkachuk, All-Union Radio Opera Choir, All-Union Radio Symphony Orchestra (Sergei Prokofiev - Sergei Prokofiev, Fyodor Dostoyevsky)
  5:22
 • 18 The Gambler, Act IV, Intermission and Scene 1: "The Old Woman Went to Moscow"
  Gennady Rozhdestvensky, Gennady Troitsky, Nina Polyakova, Vladimir Makhov, Tamara Antipova, Andrei Sokolov, Boris Dobrin, Anna Matyusina, Vladimir Tsarsky, Ivan Petukhov, Ivan Budrin, Aleksei Korolyov, Igor Kartavenko, Aleksei Usmanov, Alexander Tkachenko, Andrei Blagov, Klara Kadinskaya, Valentina Budareva, Olga Vakhrusheva, Tamara Medvedeva, Nina Zaborskikh, Matvei Matveev, Yury Elnikov, Yury Pribegin, Sergei Yakovenko, Dmitry Tkachuk, All-Union Radio Opera Choir, All-Union Radio Symphony Orchestra (Sergei Prokofiev - Sergei Prokofiev, Fyodor Dostoyevsky)
  6:27
 • 19 The Gambler, Act IV: The First Intermission
  Gennady Rozhdestvensky, All-Union Radio Symphony Orchestra (Sergei Prokofiev - Sergei Prokofiev, Fyodor Dostoyevsky)
  2:58
 • 20 The Gambler, Act IV, Scene 2: "Les Jeux Sont Faites"
  Gennady Rozhdestvensky, Gennady Troitsky, Nina Polyakova, Vladimir Makhov, Tamara Antipova, Andrei Sokolov, Boris Dobrin, Anna Matyusina, Vladimir Tsarsky, Ivan Petukhov, Ivan Budrin, Aleksei Korolyov, Igor Kartavenko, Aleksei Usmanov, Alexander Tkachenko, Andrei Blagov, Klara Kadinskaya, Valentina Budareva, Olga Vakhrusheva, Tamara Medvedeva, Nina Zaborskikh, Matvei Matveev, Yury Elnikov, Yury Pribegin, Sergei Yakovenko, Dmitry Tkachuk, All-Union Radio Opera Choir, All-Union Radio Symphony Orchestra (Sergei Prokofiev - Sergei Prokofiev, Fyodor Dostoyevsky)
  13:48
 • 21 The Gambler, Act IV: The Second Intermission
  Gennady Rozhdestvensky, All-Union Radio Symphony Orchestra (Sergei Prokofiev - Sergei Prokofiev, Fyodor Dostoyevsky)
  2:25
 • 22 The Gambler, Act IV, Scene 3: "I...I...I Won the Game"
  Gennady Rozhdestvensky, Gennady Troitsky, Nina Polyakova, Vladimir Makhov, Tamara Antipova, Andrei Sokolov, Boris Dobrin, Anna Matyusina, Vladimir Tsarsky, Ivan Petukhov, Ivan Budrin, Aleksei Korolyov, Igor Kartavenko, Aleksei Usmanov, Alexander Tkachenko, Andrei Blagov, Klara Kadinskaya, Valentina Budareva, Olga Vakhrusheva, Tamara Medvedeva, Nina Zaborskikh, Matvei Matveev, Yury Elnikov, Yury Pribegin, Sergei Yakovenko, Dmitry Tkachuk, All-Union Radio Opera Choir, All-Union Radio Symphony Orchestra (Sergei Prokofiev - Sergei Prokofiev, Fyodor Dostoyevsky)
  11:33

 • Total time: 123.54