Tchaikovsky: Swan Lake

Buy

Track list

 • 1 Swan Lake, Op. 20: Introduction
  Evgeny Svetlanov, Anatoly Lyubimov, Vladimir Sokolov, Lev Volodin, Yuri Torchinsky, Yuri Loyevsky, Nadezhda Tolstaya, Evgeny Svetlanov, USSR State Academic Symphony Orchestra (Pyotr Ilyich Tchaikovsky)
  3:18
 • 2 Swan Lake, Op. 20, Act I: No. 1 Scene
  Evgeny Svetlanov, Anatoly Lyubimov, Vladimir Sokolov, Lev Volodin, Yuri Torchinsky, Yuri Loyevsky, Nadezhda Tolstaya, Evgeny Svetlanov, USSR State Academic Symphony Orchestra (Pyotr Ilyich Tchaikovsky)
  2:43
 • 3 Swan Lake, Op. 20, Act I: No. 2 Valse
  Evgeny Svetlanov, Anatoly Lyubimov, Vladimir Sokolov, Lev Volodin, Yuri Torchinsky, Yuri Loyevsky, Nadezhda Tolstaya, Evgeny Svetlanov, USSR State Academic Symphony Orchestra (Pyotr Ilyich Tchaikovsky)
  7:22
 • 4 Swan Lake, Op. 20, Act I: No. 3 Scene
  Evgeny Svetlanov, Anatoly Lyubimov, Vladimir Sokolov, Lev Volodin, Yuri Torchinsky, Yuri Loyevsky, Nadezhda Tolstaya, Evgeny Svetlanov, USSR State Academic Symphony Orchestra (Pyotr Ilyich Tchaikovsky)
  3:44
 • 5 Swan Lake, Op. 20, Act I: No. 4 Pas de trois - Intrada
  Evgeny Svetlanov, Anatoly Lyubimov, Vladimir Sokolov, Lev Volodin, Yuri Torchinsky, Yuri Loyevsky, Nadezhda Tolstaya, Evgeny Svetlanov, USSR State Academic Symphony Orchestra (Pyotr Ilyich Tchaikovsky)
  2:38
 • 6 Swan Lake, Op. 20, Act I: No. 4 Pas de trois - Andante sostenuto
  Evgeny Svetlanov, Anatoly Lyubimov, Vladimir Sokolov, Lev Volodin, Yuri Torchinsky, Yuri Loyevsky, Nadezhda Tolstaya, Evgeny Svetlanov, USSR State Academic Symphony Orchestra (Pyotr Ilyich Tchaikovsky)
  3:14
 • 7 Swan Lake, Op. 20, Act I: No. 4 Pas de trois - Allegro semplice - Presto
  Evgeny Svetlanov, Anatoly Lyubimov, Vladimir Sokolov, Lev Volodin, Yuri Torchinsky, Yuri Loyevsky, Nadezhda Tolstaya, Evgeny Svetlanov, USSR State Academic Symphony Orchestra (Pyotr Ilyich Tchaikovsky)
  1:12
 • 8 Swan Lake, Op. 20, Act I: No. 4 Pas de trois - Moderato
  Evgeny Svetlanov, Anatoly Lyubimov, Vladimir Sokolov, Lev Volodin, Yuri Torchinsky, Yuri Loyevsky, Nadezhda Tolstaya, Evgeny Svetlanov, USSR State Academic Symphony Orchestra (Pyotr Ilyich Tchaikovsky)
  1:21
 • 9 Swan Lake, Op. 20, Act I: No. 4 Pas de trois - Allegro
  Evgeny Svetlanov, Anatoly Lyubimov, Vladimir Sokolov, Lev Volodin, Yuri Torchinsky, Yuri Loyevsky, Nadezhda Tolstaya, Evgeny Svetlanov, USSR State Academic Symphony Orchestra (Pyotr Ilyich Tchaikovsky)
  1:12
 • 10 Swan Lake, Op. 20, Act I: No. 4 Pas de trois - Coda
  Evgeny Svetlanov, Anatoly Lyubimov, Vladimir Sokolov, Lev Volodin, Yuri Torchinsky, Yuri Loyevsky, Nadezhda Tolstaya, Evgeny Svetlanov, USSR State Academic Symphony Orchestra (Pyotr Ilyich Tchaikovsky)
  1:45
 • 11 Swan Lake, Op. 20, Act I: No. 5 Pas de deux - Tempo di valse, ma non troppo vivo, quasi moderato
  Evgeny Svetlanov, Anatoly Lyubimov, Vladimir Sokolov, Lev Volodin, Yuri Torchinsky, Yuri Loyevsky, Nadezhda Tolstaya, Evgeny Svetlanov, USSR State Academic Symphony Orchestra (Pyotr Ilyich Tchaikovsky)
  2:32
 • 12 Swan Lake, Op. 20, Act I: No. 5 Pas de deux - Andante - Allegro
  Evgeny Svetlanov, Anatoly Lyubimov, Vladimir Sokolov, Lev Volodin, Yuri Torchinsky, Yuri Loyevsky, Nadezhda Tolstaya, Evgeny Svetlanov, USSR State Academic Symphony Orchestra (Pyotr Ilyich Tchaikovsky)
  5:57
 • 13 Swan Lake, Op. 20, Act I: No. 5 Pas de deux - Tempo di valse
  Evgeny Svetlanov, Anatoly Lyubimov, Vladimir Sokolov, Lev Volodin, Yuri Torchinsky, Yuri Loyevsky, Nadezhda Tolstaya, Evgeny Svetlanov, USSR State Academic Symphony Orchestra (Pyotr Ilyich Tchaikovsky)
  1:37
 • 14 Swan Lake, Op. 20, Act I: No. 5 Pas de deux - Coda
  Evgeny Svetlanov, Anatoly Lyubimov, Vladimir Sokolov, Lev Volodin, Yuri Torchinsky, Yuri Loyevsky, Nadezhda Tolstaya, Evgeny Svetlanov, USSR State Academic Symphony Orchestra (Pyotr Ilyich Tchaikovsky)
  1:53
 • 15 Swan Lake, Op. 20, Act I: No. 6 Pas d'action
  Evgeny Svetlanov, Anatoly Lyubimov, Vladimir Sokolov, Lev Volodin, Yuri Torchinsky, Yuri Loyevsky, Nadezhda Tolstaya, Evgeny Svetlanov, USSR State Academic Symphony Orchestra (Pyotr Ilyich Tchaikovsky)
  2:24
 • 16 Swan Lake, Op. 20, Act I: No. 7 Sujet
  Evgeny Svetlanov, Anatoly Lyubimov, Vladimir Sokolov, Lev Volodin, Yuri Torchinsky, Yuri Loyevsky, Nadezhda Tolstaya, Evgeny Svetlanov, USSR State Academic Symphony Orchestra (Pyotr Ilyich Tchaikovsky)
  0:50
 • 17 Swan Lake, Op. 20, Act I: No. 8 Danse des Coupes
  Evgeny Svetlanov, Anatoly Lyubimov, Vladimir Sokolov, Lev Volodin, Yuri Torchinsky, Yuri Loyevsky, Nadezhda Tolstaya, Evgeny Svetlanov, USSR State Academic Symphony Orchestra (Pyotr Ilyich Tchaikovsky)
  6:40
 • 18 Swan Lake, Op. 20, Act I: No. 9 Finale
  Evgeny Svetlanov, Anatoly Lyubimov, Vladimir Sokolov, Lev Volodin, Yuri Torchinsky, Yuri Loyevsky, Nadezhda Tolstaya, Evgeny Svetlanov, USSR State Academic Symphony Orchestra (Pyotr Ilyich Tchaikovsky)
  3:09
 • 19 Swan Lake, Op. 20, Act II: No. 10 Scene
  Evgeny Svetlanov, Anatoly Lyubimov, Vladimir Sokolov, Lev Volodin, Yuri Torchinsky, Yuri Loyevsky, Nadezhda Tolstaya, Evgeny Svetlanov, USSR State Academic Symphony Orchestra (Pyotr Ilyich Tchaikovsky)
  3:17
 • 20 Swan Lake, Op. 20, Act II: No. 11 Scene
  Evgeny Svetlanov, Anatoly Lyubimov, Vladimir Sokolov, Lev Volodin, Yuri Torchinsky, Yuri Loyevsky, Nadezhda Tolstaya, Evgeny Svetlanov, USSR State Academic Symphony Orchestra (Pyotr Ilyich Tchaikovsky)
  5:23
 • 21 Swan Lake, Op. 20, Act II: No. 12 Scene
  Evgeny Svetlanov, Anatoly Lyubimov, Vladimir Sokolov, Lev Volodin, Yuri Torchinsky, Yuri Loyevsky, Nadezhda Tolstaya, Evgeny Svetlanov, USSR State Academic Symphony Orchestra (Pyotr Ilyich Tchaikovsky)
  3:53
 • 22 Swan Lake, Op. 20, Act II: No. 13 Danses des Cygnes - Tempo di valse
  Evgeny Svetlanov, Anatoly Lyubimov, Vladimir Sokolov, Lev Volodin, Yuri Torchinsky, Yuri Loyevsky, Nadezhda Tolstaya, Evgeny Svetlanov, USSR State Academic Symphony Orchestra (Pyotr Ilyich Tchaikovsky)
  2:23
 • 23 Swan Lake, Op. 20, Act II: No. 13 Danses des Cygnes - Moderato assai
  Evgeny Svetlanov, Anatoly Lyubimov, Vladimir Sokolov, Lev Volodin, Yuri Torchinsky, Yuri Loyevsky, Nadezhda Tolstaya, Evgeny Svetlanov, USSR State Academic Symphony Orchestra (Pyotr Ilyich Tchaikovsky)
  1:57
 • 24 Swan Lake, Op. 20, Act II: No. 13 Danses des Cygnes - Tempo di valse
  Evgeny Svetlanov, Anatoly Lyubimov, Vladimir Sokolov, Lev Volodin, Yuri Torchinsky, Yuri Loyevsky, Nadezhda Tolstaya, Evgeny Svetlanov, USSR State Academic Symphony Orchestra (Pyotr Ilyich Tchaikovsky)
  1:54
 • 25 Swan Lake, Op. 20, Act II: No. 13 Danses des Cygnes - Allegro moderato
  Evgeny Svetlanov, Anatoly Lyubimov, Vladimir Sokolov, Lev Volodin, Yuri Torchinsky, Yuri Loyevsky, Nadezhda Tolstaya, Evgeny Svetlanov, USSR State Academic Symphony Orchestra (Pyotr Ilyich Tchaikovsky)
  1:28
 • 26 Swan Lake, Op. 20, Act II: No. 13 Danses des Cygnes - Pas d'action
  Evgeny Svetlanov, Anatoly Lyubimov, Vladimir Sokolov, Lev Volodin, Yuri Torchinsky, Yuri Loyevsky, Nadezhda Tolstaya, Evgeny Svetlanov, USSR State Academic Symphony Orchestra (Pyotr Ilyich Tchaikovsky)
  7:44
 • 27 Swan Lake, Op. 20, Act II: No. 13 Danses des Cygnes - General Dance
  Evgeny Svetlanov, Anatoly Lyubimov, Vladimir Sokolov, Lev Volodin, Yuri Torchinsky, Yuri Loyevsky, Nadezhda Tolstaya, Evgeny Svetlanov, USSR State Academic Symphony Orchestra (Pyotr Ilyich Tchaikovsky)
  1:35
 • 28 Swan Lake, Op. 20, Act II: No. 13 Danses des Cygnes - Coda
  Evgeny Svetlanov, Anatoly Lyubimov, Vladimir Sokolov, Lev Volodin, Yuri Torchinsky, Yuri Loyevsky, Nadezhda Tolstaya, Evgeny Svetlanov, USSR State Academic Symphony Orchestra (Pyotr Ilyich Tchaikovsky)
  1:41
 • 29 Swan Lake, Op. 20, Act II: No. 14 Finale
  Evgeny Svetlanov, Anatoly Lyubimov, Vladimir Sokolov, Lev Volodin, Yuri Torchinsky, Yuri Loyevsky, Nadezhda Tolstaya, Evgeny Svetlanov, USSR State Academic Symphony Orchestra (Pyotr Ilyich Tchaikovsky)
  3:23
 • 30 Swan Lake, Op. 20, Act III: No. 15 Scene
  Evgeny Svetlanov, Anatoly Lyubimov, Vladimir Sokolov, Lev Volodin, Yuri Torchinsky, Yuri Loyevsky, Nadezhda Tolstaya, Evgeny Svetlanov, USSR State Academic Symphony Orchestra (Pyotr Ilyich Tchaikovsky)
  2:21
 • 31 Swan Lake, Op. 20, Act III: No. 16 Danses du Corps de Ballet et des Nains
  Evgeny Svetlanov, Anatoly Lyubimov, Vladimir Sokolov, Lev Volodin, Yuri Torchinsky, Yuri Loyevsky, Nadezhda Tolstaya, Evgeny Svetlanov, USSR State Academic Symphony Orchestra (Pyotr Ilyich Tchaikovsky)
  2:17
 • 32 Swan Lake, Op. 20, Act III: No. 17 Scene
  Evgeny Svetlanov, Anatoly Lyubimov, Vladimir Sokolov, Lev Volodin, Yuri Torchinsky, Yuri Loyevsky, Nadezhda Tolstaya, Evgeny Svetlanov, USSR State Academic Symphony Orchestra (Pyotr Ilyich Tchaikovsky)
  8:16
 • 33 Swan Lake, Op. 20, Act III: No. 18 Scene
  Evgeny Svetlanov, Anatoly Lyubimov, Vladimir Sokolov, Lev Volodin, Yuri Torchinsky, Yuri Loyevsky, Nadezhda Tolstaya, Evgeny Svetlanov, USSR State Academic Symphony Orchestra (Pyotr Ilyich Tchaikovsky)
  1:33
 • 34 Swan Lake, Op. 20, Act III: No. 19 Pas de six
  Evgeny Svetlanov, Anatoly Lyubimov, Vladimir Sokolov, Lev Volodin, Yuri Torchinsky, Yuri Loyevsky, Nadezhda Tolstaya, Evgeny Svetlanov, USSR State Academic Symphony Orchestra (Pyotr Ilyich Tchaikovsky)
  13:11
 • 35 Swan Lake, Op. 20, Act III: No. 20 Danse Hongroise
  Evgeny Svetlanov, Anatoly Lyubimov, Vladimir Sokolov, Lev Volodin, Yuri Torchinsky, Yuri Loyevsky, Nadezhda Tolstaya, Evgeny Svetlanov, USSR State Academic Symphony Orchestra (Pyotr Ilyich Tchaikovsky)
  3:11
 • 36 Swan Lake, Op. 20, Act III: No. 20a Danse Russe
  Evgeny Svetlanov, Anatoly Lyubimov, Vladimir Sokolov, Lev Volodin, Yuri Torchinsky, Yuri Loyevsky, Nadezhda Tolstaya, Evgeny Svetlanov, USSR State Academic Symphony Orchestra (Pyotr Ilyich Tchaikovsky)
  4:41
 • 37 Swan Lake, Op. 20, Act III: No. 21 Danse Espagnole
  Evgeny Svetlanov, Anatoly Lyubimov, Vladimir Sokolov, Lev Volodin, Yuri Torchinsky, Yuri Loyevsky, Nadezhda Tolstaya, Evgeny Svetlanov, USSR State Academic Symphony Orchestra (Pyotr Ilyich Tchaikovsky)
  2:27
 • 38 Swan Lake, Op. 20, Act III: No. 22 Danse Napolitaine
  Evgeny Svetlanov, Anatoly Lyubimov, Vladimir Sokolov, Lev Volodin, Yuri Torchinsky, Yuri Loyevsky, Nadezhda Tolstaya, Evgeny Svetlanov, USSR State Academic Symphony Orchestra (Pyotr Ilyich Tchaikovsky)
  1:56
 • 39 Swan Lake, Op. 20, Act III: No. 23 Mazurka
  Evgeny Svetlanov, Anatoly Lyubimov, Vladimir Sokolov, Lev Volodin, Yuri Torchinsky, Yuri Loyevsky, Nadezhda Tolstaya, Evgeny Svetlanov, USSR State Academic Symphony Orchestra (Pyotr Ilyich Tchaikovsky)
  3:53
 • 40 Swan Lake, Op. 20, Act III: No. 24 Scene
  Evgeny Svetlanov, Anatoly Lyubimov, Vladimir Sokolov, Lev Volodin, Yuri Torchinsky, Yuri Loyevsky, Nadezhda Tolstaya, Evgeny Svetlanov, USSR State Academic Symphony Orchestra (Pyotr Ilyich Tchaikovsky)
  3:10
 • 41 Swan Lake, Op. 20, Act IV: No. 25 Entr'acte
  Evgeny Svetlanov, Anatoly Lyubimov, Vladimir Sokolov, Lev Volodin, Yuri Torchinsky, Yuri Loyevsky, Nadezhda Tolstaya, Evgeny Svetlanov, USSR State Academic Symphony Orchestra (Pyotr Ilyich Tchaikovsky)
  1:57
 • 42 Swan Lake, Op. 20, Act IV: No. 26 Scene
  Evgeny Svetlanov, Anatoly Lyubimov, Vladimir Sokolov, Lev Volodin, Yuri Torchinsky, Yuri Loyevsky, Nadezhda Tolstaya, Evgeny Svetlanov, USSR State Academic Symphony Orchestra (Pyotr Ilyich Tchaikovsky)
  2:31
 • 43 Swan Lake, Op. 20, Act IV: No. 27 Danses des Petits Cygnes
  Evgeny Svetlanov, Anatoly Lyubimov, Vladimir Sokolov, Lev Volodin, Yuri Torchinsky, Yuri Loyevsky, Nadezhda Tolstaya, Evgeny Svetlanov, USSR State Academic Symphony Orchestra (Pyotr Ilyich Tchaikovsky)
  5:21
 • 44 Swan Lake, Op. 20, Act IV: No. 28 Scene
  Evgeny Svetlanov, Anatoly Lyubimov, Vladimir Sokolov, Lev Volodin, Yuri Torchinsky, Yuri Loyevsky, Nadezhda Tolstaya, Evgeny Svetlanov, USSR State Academic Symphony Orchestra (Pyotr Ilyich Tchaikovsky)
  4:15
 • 45 Swan Lake, Op. 20, Act IV: No. 29 Scene Finale
  Evgeny Svetlanov, Anatoly Lyubimov, Vladimir Sokolov, Lev Volodin, Yuri Torchinsky, Yuri Loyevsky, Nadezhda Tolstaya, Evgeny Svetlanov, USSR State Academic Symphony Orchestra (Pyotr Ilyich Tchaikovsky)
  4:32
 • Total time: 02:33:41